Eksamens- og klageregler

Eksamensplan for alle klassetrin

Årets eksamensplan offentliggøres af to omgange.

  • Den 10. maj offentliggøres alle skriftlige eksamener og de eksamener, som ligger før den 24. maj.
  • Den 16. maj offentliggøres resten af eksamensplanen.

Offentliggørelsen sker i Lectio.

  • I maj begynder eksamensperioden for både skriftlige og mundtlige prøver.
  • Den 26. juni er sidste mulige eksamensdag.

Elevernes individuelle eksamensplan kan ses i Lectio efter eksamensoffentliggørelsen.

Komme for sent

Hvis du kommer for sent til en eksamen, skal du henvende dig på kontoret. Det er rektor, som afgør, om du kan eksamineres. Hvis du ikke for lov, kan du først komme til eksamen året efter.

Sygdom

Ved sygdom til en eksamen skal du ringe og melde dig syg på kontoret kl. 8.00. Du skal aflevere en lægeerklæring.

Snyd

Gribes du i snyd til enten mundtlig eller skriftlig eksamen, bortvises du fra den pågældende eksamen eller får karakteren -3. Hvis du bortvises fra den pågældende eksamen, betyder det, at du tidligst kan tage din eksamen året efter.

Snyd er f.eks. hvis du får hjælp eller hjælper en anden under eksamen, anvender andet end de tilladte hjælpemidler, bruger internettet ulovligt osv.

Al kommunikation med andre end eksamensvagter er forbudt.

Al brug af mobiltelefoner er forbudt.

Klager

Klage over årskarakterer, eksamensforløb eller over eksamenskarakterer:

Hvis der er forhold du vil klage over, så skal du straks gøre opmærksom på dette. Du skal henvende dig til rektor, som vil vejlede dig i, hvordan man klager, og hvad man kan opnå/risikere ved en klage.

Skriftlig begrundet klage skal derefter indgives senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse/eksamens afholdelse.

Den skriftlige klage skal afleveres til rektor.