Eksamens- og klageregler

Eksamensplan for alle klassetrin

Årets eksamensplan offentliggøres af to omgange.

  • Den 4. maj offentliggøres alle skriftlige eksamener og de eksamener, som ligger før den 23. maj.
  • Den 12. maj offentliggøres resten af eksamensplanen.

Offentliggørelsen sker i Lectio.

  • I maj begynder eksamensperioden for både skriftlige og mundtlige prøver.
  • Den 26. juni er sidste mulige eksamensdag.

Elevernes individuelle eksamensplan kan ses i Lectio efter eksamensoffentliggørelsen.

Komme for sent

Hvis du kommer for sent til en eksamen, skal du henvende dig på kontoret. Det er rektor, som afgør, om du kan eksamineres. Hvis du ikke for lov, kan du først komme til eksamen året efter.

Sygdom

Ved sygdom til en eksamen skal du ringe og melde dig syg på kontoret kl. 8.00. Du skal aflevere en lægeerklæring.

Snyd

Gribes du i snyd til enten mundtlig eller skriftlig eksamen, bortvises du fra den pågældende eksamen eller får karakteren -3. Hvis du bortvises fra den pågældende eksamen, betyder det, at du tidligst kan tage din eksamen året efter.

Snyd er f.eks. hvis du får hjælp eller hjælper en anden under eksamen, anvender andet end de tilladte hjælpemidler, bruger internettet ulovligt osv.

Al kommunikation med andre end eksamensvagter er forbudt.

Al brug af mobiltelefoner er forbudt.

Sådan behandles dine personoplysninger i Netprøver.dk og det digitale monitoreringsværktøj, Examcookie

Hvem er dataansvarlig?
Høje-Taastrup Gymnasium er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i Netprøver.dk, herunder i Examcookie.

Styrelsen for It og Læring (STIL) er databehandler for behandlingen af personoplysninger i Netprøver.dk., Examcookie ApS er databehandler for behandlingen af personoplysninger i Examcookie.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i Netprøver.dk og i Examcookie

Personoplysninger i Netprøver.dk og Examcookie behandles til følgende formål:

Netprøver.dk benyttes ved afvikling af de centralt stillede skriftlige prøver og de store skriftlige opgaver (SRP, SSO osv.) på de gymnasiale uddannelser. Med Netprøver.dk sikres det, at prøveafviklingen foregår på en ensartet, kontrolleret måde på tværs af institutionerne og deres lokale it-setup.

Examcookie benyttes ved skriftlige og mundtlige stedprøver og bidrager til at modvirke snyd ved prøverne. Examcookie installeres på elevens computer.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i Netprøver.dk og monitoreringsværktøjet følger af:

Behandlingen af personoplysninger i Netprøver.dk, herunder det tilknyttede digitale monitoreringsværktøj, Examcookie, har hjemmel i databeskyttelsesforordningen (GDPR) artikel 6 stk. 1 (e) i forhold til at håndhæve §§ 14, 15 og 20 i ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” og i §§ 5-7 i ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser” samt § 1 i ”Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser”.

Hvilke personoplysninger bliver registreret?
I Netprøver.dk registreres elevers cpr.nr., indhold af besvarelser ved eksamen i de gymnasiale uddannelser og karakterer såvel som censorers og administrative personales cpr.nr.

Når man logger på Examcookie, sker det med Uni-login. Derudover registreres skærmbilleder og elevens aktiviteter på computeren under prøven. Under prøven tager det digitale monitoreringsværktøj screenshots af elevens computer, registrerer hvilke hjemmesider, eleven tilgår, og hvilke programmer, der kører på computeren. Desuden registreres copy paste af tekst og billeder, processliste og netværksadgang.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Personoplysninger i Netprøver.dk og Examcookie videregives ikke til tredjeparter.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Hvor stammer personoplysningerne fra?
Institutionerne indtaster brugere direkte i Netprøver.dk eller ved at indlæse brugere via et regneark. Derudover overfører institutionens studieadministrative systemer oplysninger om elever og vejledere til Styrelsen for It og Lærings eksamensadministrative system XPRS, som overfører oplysningerne videre til Netprøver. XPRS overfører desuden oplysninger om eksterne censorer i Netprøver.

Personoplysninger i det Examcookie registreres direkte i systemet og stammer fra elevens egen aktivitet på computeren.

Hvornår bliver personoplysninger i Netprøver.dk og Examcookie slettet?
Styrelsen for It og Læring har ansvaret for opbevaring af personoplysninger i Netprøver.dk. Personoplysninger i Netprøver.dk slettes efter 12 måneder.

Examcookie ApS har ansvaret for opbevaring af personoplysninger, som registreres i det digitale monitoreringsværktøj. Disse data slettes normalt efter 30 dage, i særlige tilfælde efter 3 måneder ved mistanke om snyd eller ved klagesager, og når en eventuel klagesag over en afgørelse om snyd er afsluttet.

Dine rettigheder
Du kan henvende dig til den institution, som du har aflagt prøven på, inden for den periode, hvor dine data opbevares, for at se de data, der er opsamlet om dig under prøven.

Du har også̊ ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger er behandlet på. Dette kan gøres på datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger og yderligere info
Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger hos styrelsen eller om dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, kan du henvende dig til skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på nagdpo@nagadm.dk.

Klager

Klage over årskarakterer, eksamensforløb eller over eksamenskarakterer:

Hvis der er forhold du vil klage over, så skal du straks gøre opmærksom på dette. Du skal henvende dig til rektor, som vil vejlede dig i, hvordan man klager, og hvad man kan opnå/risikere ved en klage.

Skriftlig begrundet klage skal derefter indgives senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse/eksamens afholdelse.

Den skriftlige klage skal afleveres til rektor.