Behandling af persondata

Høje-Taastrup Gymnasiums brug af personoplysninger(1)

 

I forbindelse med vores drift og administration behandler Høje-Taastrup Gymnasium oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Hvis du har besøgt, kommunikeret eller samarbejdet med Høje-Taastrup Gymnasium, eller hvis vores drift og administration i øvrigt har gjort det nødvendigt, behandler vi personoplysninger om dig.

Læs her, hvilke oplysninger Høje-Taastrup Gymnasium må bruge, og hvad dine rettigheder er. Vil du læse om vores cookie- og privatlivspolitik, kan du se mere her.

Hvorfra stammer oplysningerne?

Høje-Taastrup Gymnasium behandler de personoplysninger, som du selv afgiver til os, f.eks. dine kontaktinformationer samt de oplysninger, der er årsagen til din henvendelse. Endvidere behandler vi de personoplysninger om dig, der er indeholdt i din henvendelse. Høje-Taastrup Gymnasium kan også indhente oplysninger om dig fra andre end dig selv, hvis du selv har givet samtykke til det på forhånd.

Hvornår må Høje-Taastrup Gymnasium bruge dine oplysninger?

Høje-Taastrup Gymnasium kan lovligt behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for vores drift og administration, f.eks. som led i håndtering af henvendelser fra dig, gennemførelse af arrangementer, salg af billetter, visning af situationsbilleder fra skolens arrangementer på vores hjemmeside og i trykte publikationer, digital kommunikation med dig m.v.

Høje-Taastrup Gymnasium må kun behandle fortrolige eller følsomme oplysninger om dig (f.eks. oplysninger om handicap), når det er strengt nødvendigt af hensyn til formålene nævnt ovenfor, eller hvis du selv har samtykket til det.

Høje-Taastrup Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Hvor behandles dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Høje-Taastrup Gymnasium behandler, vil blive behandlet og opbevaret i skolens it-systemer, hvortil kun skolens medarbejdere med tjenstlige opgaver, der konkret berettiger til det, har adgang.

Dine rettigheder

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her.

Hvis du ønsker mere udførlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (se kontaktoplysninger nedenfor).

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), hvem vi evt. videregiver dine oplysninger til samt på hvilket grundlag vi evt. overfører dine personoplysninger til tredjelande, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Høje-Taastrup Gymnasiums behov for at kunne dokumentere vores administration og drift herunder overfor revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra udgangen af det kalenderår, registreringen angår.

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte databeskyttelsesrådgiveren og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia

Høje-Taastrup Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende mailadresse: htg@htg.dk.

Klageadgang

Du kan klage over Høje-Taastrup Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

(1)Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen.