Whistleblower

Whistleblowerordning

Som medarbejder kan du anonymt indberette om alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom.

Via denne side kan du indsende oplysninger om kritisable forhold eller indberette handlinger der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til kendskab.

Whistleblowerordningen hverken kan eller skal erstatte den direkte og daglige kommunikation, der er mellem ledelse og medarbejder som en naturlig del af et tillidsbaseret samarbejde. Ordningen er et supplement, hvor medarbejdere kan indberette grove forhold, der enten ikke egner sig til at blive behandlet via de eksisterende kommunikationsveje, og/eller hvor der er behov for at sikre anonymitet til en der indberetter. Det kunne dreje sig om strafbare forhold, herunder misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, bedrageri og bestikkelse, grove eller gentagne overtrædelser af gældende lovgivning eller øvrige alvorlige forhold, som eksempelvis seksuel chikane.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontakt oplysninger eller, hvis det ønskes, 100% anonymt.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret.

Fra denne side er du i stand til at oprette en ny sikker rapport eller følge op på en eksisterende rapport. Opfølgning på dine rapporter kan være relevant af flere årsager:

1) Du ønsker at se status for din rapport for at kontrollere, om der træffes handling.

2) Du ønsker at give yderligere oplysninger til din rapport.

3) Systemadministratorerne har anmodet om yderligere oplysninger fra dig for at hjælpe dem med at løse problemet eller tage den passende handling.

Indberetning sker på nedenstående link.

Høje-Taastrup Gymnasiums whistleblowerordning