Studie- og ordensregler

Hvordan opfører man sig på gymnasiet og bidrager til et godt læringsmiljø?

Når mange mennesker skal være sammen, er det nødvendigt med færdselsregler for at opfylde gymnasiets mål og endvidere bidrage til et godt undervisningsmiljø. Skolens målsætning er bl.a. at opdrage dig til social og hensigtsmæssig adfærd, så du kan begå dig i senere uddannelsesmæssige og sociale sammenhænge. Ordensreglerne er basis for din personlige og sociale forankring i skolens liv.

På Høje-Taastrup Gymnasium er studie- og ordensreglerne opdelt i tre hovedafsnit:

 • Studieregler
 • Ordensregler
 • Snyd

Det er muligt at klage over afgørelser truffet med baggrund i skolens studie- og ordensregler. Klagevejledning indgår som en naturlig del af studie- og ordensreglerne.

Studieregler

 • Du møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen, herunder prøver og tests.
 • Du har altid de nødvendige bøger og materialer med og forbereder dig til dine timer.
 • Du deltager aktivt i anden undervisning som f.eks. selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • Du deltager aktivt i fælles aktiviteter som f.eks. hytteture, studieture og ekskursioner.
 • Du afleverer skriftlige opgaver til tiden.
 • Du skal logge ind på Lectio dagligt og holde dig orienteret om skema, skemaændringer m.v.
 • Du afleverer kun opgaver, som du selv har skrevet, og som lever op til de krav, som din lærer stiller.
 • Du skal aflevere historieopgaven på hf og DHO på stx for at kunne rykke op på andet år.
 • Du skal aflevere SRO i stx for at rykke op.
 • Du skal deltage i de planlagte årsprøver for at rykke op.
 • Du skal deltage i de planlagte terminsprøver for at blive indstillet til eksamen.
 • Ved sygdom til eksamen skal du fremskaffe en lægeerklæring, som du selv skal betale for.
 • Hvis du på hf udebliver fra mere end én SAB-begivenhed, risikerer du at blive bortvist og meldt ud af skolen.
 • Hvis dit karaktergennemsnit ved afslutningen af skoleåret er under 2,0, kan skolen nægte dig oprykning.
 • Din deltagelse i undervisningen og din aflevering af skriftlige opgaver registreres digitalt i Lectio. Hvis du ikke opfylder din mødepligt, eller ikke afleverer dine skriftlige opgaver til tiden, registreres du med 100% fravær.

Du har pligt til at give skolen besked om planlagt fravær, og ved ”ikke planlagt fravær” skriver du fraværsårsagen i Lectio. Gymnasiet vil gribe ind, hvis dit fravær bliver for højt. Sanktionerne kan være bekymringsbrev, varsel, eksamen i alle fag, fratagelse af SU eller bortvisning.

Ved længerevarende sygdom er det vigtigt, at du fremskaffer lægeerklæring (som du selv skal betale). Skolen har mulighed for iværksætte sygeundervisning.

Ordensregler

Du skal overholde almene normer for god orden og godt samvær, herunder følgende:

 • Der er kun adgang på HTG for skolens personale og elever.
 • Sproget på HTG er dansk.
 • Du må ikke udøve støj, larm og lignende – hverken i klasselokalet eller i fællesområder.
 • Du må ikke forstyrre undervisningen, og du skal følge lærerens anvisninger.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden og må under ingen omstændigheder medbringes til prøver og eksaminer.
 • Du skal i timerne, frikvartererne samt på ekskursioner og studierejser m.m. overholde regler for almindelig god moral og hensynsfuld opførsel.
 • Du må ikke handle med eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område eller i forbindelse med undervisningssituationer uden for skolens område. Du må heller ikke møde beruset eller påvirket i skole. Ved mistanke om misbrug kan du anmodes om at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.
 • Religiøse handlinger må ikke foregå på skolen.
 • Du skal rydde op efter dig selv i både klasselokaler og fællesområder, herunder skal du sætte stole op.
 • Skolen er røgfri.
 • Du må ikke mobbe eller på anden måde krænke andre elever eller ansatte. Dette gælder både på skolen, på digitale medier og i fritiden.
 • Du må ikke lave lyd- og billedoptagelser af undervisningen eller lave eller videreformidle billeder eller film af privat indhold, som krænker andre.
 • Du må ikke optræde voldeligt eller truende over for andre.
 • Hærværk, tyveri og graffiti medfører ud over sanktioner, at den skyldige skal betale for udbedringen.

Retningslinjer for virtuel undervisning på HTG

Virtuel undervisning er også undervisning:

 • Sid klar i rolige omgivelser, så du er klar til undervisningen.
 • Hav dine bøger og noter klar.
 • Mød til tiden.

Vi skelner mellem to slags virtuel undervisning:

 • Synkron: du og din lærer er til stede virtuelt i modulet.
 • Asynkron: du får en opgave, som du skal aflevere på et angivet tidspunkt.

Det vil fremgå af Lectio, hvor du skal logge ind.

Ved brug af Meet skal du være logget på din htgym-konto.

Kameraet skal være tændt, når der er undervisning, medmindre du har fået andet at vide af læreren.

Det er DIT ansvar at udstyret virker (computer, mikrofon, kamera mv.).

Skolens ordensregler gælder også i den virtuelle undervisning.

Hvis du ikke overholder skolens studie- og ordensreglerne, kan du risikere følgende sanktioner:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller arrangementer/aktiviteter af en bestemt type.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod i en given periode at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (f.eks. mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler) under ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen.

5) Henvisning af en elev i uddannelsen til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene, jf. lovens § 45, stk. 2. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd, jf. § 3, nr. 1, litra e.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.

7) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Ovenstående sanktioner iværksættes normalt først efter en forudgående skriftlig advarsel, der ikke betragtes som en afgørelse. En meddelt advarsel vil derfor ikke kunne påklages.

I særligt alvorlige tilfælde, f.eks. ved vold eller i gentagelsestilfælde, kan sanktionerne iværksættes uden forudgående varsel.

Almindelige erstatningsregler

Skolens elever har personligt selvstændigt ansvar for egne handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, herunder økonomisk ansvar, for handlinger, der begås af f.eks. skolens elever eller udefrakommende.

Snyd

 • Du laver dine opgaver selv uden at snyde eller plagiere andres opgaver.
 • Hvis du gentagne gange bliver grebet i plagiat af skriftlige opgaver, kan det medføre, at du bliver sat på kontrakt og bliver bortvist fra uddannelsen.
 • Bliver du grebet i snyd til terminsprøver, anvender du ikke-tilladte hjælpemidler eller giver uretmæssig hjælp, indstilles du ikke til eksamen det år eller får tildelt karakteren minus tre (-3).
 • Bliver du grebet i snyd til skriftlige årsprøver, anvender du ikke-tilladte hjælpemidler eller giver uretmæssig hjælp, kan du ikke rykke op eller får tildelt karakteren minus tre (-3).
 • Bliver du grebet i snyd til en eksamen, anvender du ikke-tilladte hjælpemidler eller giver uretmæssig hjælp, bortvises du fra den pågældende prøve eller får tildelt karakteren minus tre (-3).
 • Du skal have installeret eksamenscookie-programmet og/eller Den Digitale Prøvevagt på din computer, og programmet må ikke slukkes under prøven, ellers bliver du bortvist fra den pågældende prøve. Dette kan medføre, at du ikke bliver student eller ikke kan rykke op.

Klageadgang

En klage over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens studie- og ordensregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens studie- og ordensregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusiv dage uden undervisning.

Stk. 2. Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen sine eventuelle bemærkninger til klagen. Institutionen sender disse bemærkninger til eleven, så de er modtaget af eleven senest 7 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget klagen. Eleven skal herefter have haft lejlighed til med en frist på 5 dage, inklusive dage uden undervisning, at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens bemærkninger til klagen. Sammen med klagen og sine eventuelle bemærkninger sender institutionen elevens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest 4 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at institutionen har modtaget dem eller efter udløbet af elevens frist for at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger.

Stk. 3. Adgangen til at klage over en bortvisning, jf. § 6, stk. 1, nr. 8, er ikke begrænset til retlige spørgsmål.

Stk. 4. Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre institutionen henholdsvis styrelsen i ganske særlige tilfælde, navnlig hvor der er en væsentlig begrundet forventning om, at den påklagede afgørelse vil blive ophævet, træffer beslutning herom.

Ministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser