Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for Høje-Taastrup Gymnasium

På Høje-Taastrup Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børn- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019).

Alle elever og ansatte på Høje-Taastrup Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

1. Studieregler

På Høje-Taastrup Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

 1. Du møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen, herunder prøver og tests.
 2. Du har altid de nødvendige bøger og materialer med og forbereder dig til dine timer.
 3. Du deltager aktivt i anden undervisning som f.eks. selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 4. Du deltager aktivt i fælles aktiviteter som f.eks. hytteture, studieture og ekskursioner.
 5. Du afleverer skriftlige opgaver til tiden.
 6. Du skal logge ind på Lectio dagligt og holde dig orienteret om skema, skemaændringer m.v.
 7. Du afleverer kun opgaver, som du selv har skrevet, og som lever op til de krav, som din lærer stiller.
 8. Du skal aflevere historieopgaven på HF og DHO på stx for at kunne rykke op på andet år.
 9. Du skal aflevere SRO i stx for at rykke op.
 10. Du skal deltage i de planlagte årsprøver for at rykke op.
 11. Du skal deltage i de planlagte terminsprøver for at blive indstillet til eksamen.
 12. Ved sygdom til eksamen skal du fremskaffe en lægeerklæring, som du selv skal betale for.
 13. Hvis du på hf udebliver fra mere end én SAB-begivenhed, risikerer du at blive bortvist og meldt ud af skolen.
 14. Din deltagelse i undervisningen og din aflevering af skriftlige opgaver registreres digitalt i Lectio. Hvis du ikke opfylder din mødepligt, eller ikke afleverer dine skriftlige opgaver til tiden, registreres du med 100% fravær.

Du har pligt til at give skolen besked om planlagt fravær, og ved ”ikke planlagt fravær” skriver du fraværsårsagen i Lectio. Gymnasiet vil gribe ind, hvis dit fravær bliver for højt. Sanktionerne kan være bekymringsbrev, varsel, eksamen i alle fag, fratagelse af SU eller bortvisning.

Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse:

Høje-Taastrup Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage eleven for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Høje-Taastrup Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

2. Ordensregler

Elever på Høje-Taastrup Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Høje-Taastrup Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

 1. Der er kun adgang på HTG for skolens personale og elever.
 2. Sproget på HTG er dansk.
 3. Du må ikke udøve støj, larm og lignende – hverken i klasselokalet eller i fællesområder.
 4. Du må ikke forstyrre undervisningen, og du skal følge lærerens anvisninger.
 5. Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden og må under ingen omstændigheder medbringes til prøver og eksaminer.
 6. Du skal i timerne, frikvartererne samt på ekskursioner og studierejser m.m. overholde regler for almindelig god moral og hensynsfuld opførsel.
 7. Du må ikke handle med eller indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område eller i forbindelse med undervisningssituationer uden for skolens område. Du må heller ikke møde beruset eller påvirket i skole. Ved mistanke om misbrug kan du anmodes om at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.
 8. Religiøse handlinger må ikke foregå på skolen.
 9. Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene, må ikke udøves.
 10. Du skal rydde op efter dig selv i både klasselokaler og fællesområder, herunder skal du sætte stole op.
 11. Skolen er røgfri.
 12. Du må ikke mobbe eller på anden måde krænke andre elever eller ansatte. Dette gælder både på skolen, på digitale medier og i fritiden.
 13. Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf, er forbudt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.
 14. Du må ikke optræde voldeligt eller truende over for andre. I særligt alvorlige tilfælde, f.eks. ved gentagelsestilfælde, kan sanktionerne iværksættes uden forudgående varsel.
 15. Hærværk, tyveri og graffiti medfører ud over sanktioner, at den skyldige skal betale for udbedringen.
 16. Voldelig og truende adfærd medfører sanktioner som evt. bortvisning.

Elevadfærd uden for institutionen

Ordensreglernes omfatter også jeres adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som I udviser i jeres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Høje-Taastrup Gymnasium.

Retningslinjer for virtuel undervisning på HTG

Virtuel undervisning er også undervisning:

 1. Hav dine bøger og noter klar.
 2. Sid klar i rolige omgivelser, så du er klar til undervisningen.
 3. Mød til tiden.

Vi skelner mellem to slags virtuel undervisning:

 • Synkron: du og din lærer er til stede virtuelt i modulet.
 • Asynkron: du får en opgave, som du skal aflevere på et angivet tidspunkt.

Det vil fremgå af Lectio, hvor du skal logge ind.

Ved brug af Meet skal du være logget på din htgym-konto.

Kameraet skal være tændt, når der er undervisning, medmindre du har fået andet at vide af læreren.

Det er DIT ansvar at udstyret virker (computer, mikrofon, kamera mv.).

Skolens ordensregler gælder også i den virtuelle undervisning.

3. Procedure for institutionens indgriben overfor elevers overtrædelse af reglerne

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Høje-Taastrup Gymnasium mundtlig eller skriftlig give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

I andre tilfælde kan Høje-Taastrup Gymnasium give en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Høje-Taastrup Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

5. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

7. Bortvisning fra institutionen eller en afdeling af institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra Høje-Taastrup Gymnasium, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

8. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag kan Høje-Taastrup Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

Høje-Taastrup Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Høje-Taastrup Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Høje-Taastrup Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har (med 2 måneders mellemrum/kadence) mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fraværet skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Høje-Taastrup Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

 

Ministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser