Fastholdelsesstrategi

Formålet med fastholdelsesstrategien på Høje-Taastrup Gymnasium er at sikre, at eleverne arbejder motiveret, at de trives og de fastholdes i uddannelsessystemet. Udgangspunktet for strategien er følgende:

  1. Undervisning og eksamen: Undervisning, kvalitet, effekt, løfte alle elevers faglige niveau, undervisningsmetoder, undervisningsevaluering, kompetenceudvikling og omlagt skriftlighed.
  2. Støtteforanstaltninger: Styrkelse af overgange, screeninger, lektieværksteder mv. tilbud om skolepsykolog, give rum til faglige udfordringer/fordybelse med besøg på videregående uddannelse.
  3. Konsekvens og opfølgning: Fravær, frafald, karakterovervågning.

Introduktionsforløb

Formålet med introforløbet er at skabe et trygt undervisnings- og læringsmiljø. Det sker gennem hytteture og dannelse af makkerskabsgrupper.

Lærerne

Fravær føres konsekvent, så vi tidligt opdager, hvis der er nogle elever, der er frafaldstruede. Lærerne melder tilbage til studievejlederne og ledelsen, hvis elever mistrives. I dele af undervisningen arbejdes med omlagt skriftlighed. Lærerne laver løbende undervisningsevaluering, så eleverne lærer så meget som muligt

Team

I den daglige kontakt med klassen er teamlæreren opmærksom på den enkelte elev og klassens trivsel. I samarbejde med klassens lærere og studievejledere er teamlæreren ansvarlig for det sociale miljø.

Studievejledning

Studievejlederne arbejder for, at eleverne på Høje-Taastrup Gymnasium gennemfører deres uddannelse med størst muligt fagligt og socialt udbytte. Derfor taler de dagligt med elever om mange forskellige emner, så ønsket om en gymnasial uddannelse kan indfries.

Klasserne har tilknyttet en studievejleder, som vejleder klassen om valg af studieretning, valgfag, studievaner, SU og fraværsregler. Ligeledes orienterer studievejlederne også om, hvilke krav og forventninger skolen har til dig.

Alle elever møder deres studievejleder i 1g til en indslusningssamtale. Derudover er der rig mulighed for at få individuel vejledning om fx planlægning af tid, private forhold, fagligt standpunkt, valg af studieretning, fravær, motivation og trivsel. Studievejlederne har tavshedspligt.

I januar 2015 påbegynder vi gruppevejledning som et nyt initiativ. Formålet er at skabe større trivsel og motivation, samt at mindske frafaldet blandt vores elever. Over 10 møder vil eleverne lære at blive bedre til at opstille realistiske mål for deres skoleliv.

Ledelsen

Indgår i tæt dialog med teamet. Ledelsen holder jævnligt møde med studievejledergruppen, hvor klasselister og enkeltelevers forsømmelse gennemgås. Hermed opnås en hurtig og konsekvent reaktion på fravær, der i nogle tilfælde følges op af advarsler og elev- og forældresamtaler.

Lektieværksted

Efter skoletid laver en del elever lektier sammen. Det er en god måde at komme i gang med at lave arbejdet og samtidig diskutere nogle af de faglige problemer. Man kan også blive henvist til lektieværkstedet som har åbent i visse hultimer.

Læsevejledere

Alle klasser screenes i starten af skoleåret for at identificere elever med særlige vanskeligheder. Læsevejlederne følger op med individuelle kurser afhængig af det problem, eleven har. Der gennemføres screening af alle nye elever i starten af skoleåret, og de elever, der har behov, tilbydes ekstra undervisning ved matematikvejlederen.

Mentorordning

Mentor fungerer som ressourceperson for elever med brug for særlig støtte i en kortere eller længere periode. Mentoren skal gennem samtaler støtte elevens trivsel og læring og derigennem medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for fastholdelse i uddannelsen.

Eksamensangst

Eksamen fylder psykologisk meget hos mange elever. Derfor tilbyder vi eleverne et kursus, hvor de lærer at tackle nervøsitet, forventninger og præstationsangst, så eleverne blive bedre ved eksamensbordet.

Skolepsykolog

Høje-Taastrup har pt. to skolepsykologer ansat, som eleverne kan bruge gratis, mens de går på gymnasiet.

Efter gymnasiet?

På gymnasiet møder eleverne Studievalg Danmark, som kan hjælpe med valg af uddannelse efter gymnasiet. Studievalg Danmark laver både kollektiv og individuel vejledning. Ligeledes deltager eleverne i en uddannelsesmesse.