Udviklingsplan

Drømme og detaljer 2022-2025

Vores strategi skal ses i forlængelse af vores vision. Strategien er en videreudvikling af de mange igangværende pædagogiske og faglige projekter (vores strategiplaner) og især et yderligere og forstærket fokus på rekruttering. Udviklingsplanen skal derfor også opfattes som en videreudvikling af vores “drømme og detaljer”, som vi har iværksat siden august 2020.

 

1. HTG’s ståsted

HTG’s elever har en naturvidenskabelig profil. Vi har derfor også en lang række naturvidenskabelige projekter både internt i huset og i samspil med eksterne aktører. Det er også først og fremmest i de naturvidenskabelige fag, at vi har forankret de første projekter med fokus på teknologi, herunder især computational thinking og robotteknologi, ligesom det også er i de naturvidenskabelige fag, at faglige klimaprojekter har den stærkeste tilknytning.

Høje-Taastrup Gymnasiums grønne områder er tænkt ind i de naturvidenskabelige fag, og derfor kan man se blomsterbælter, biotoper, frugttræer, udendørs klasselokale og tre udendørs forskningsfelter. Biologifaget følger projektet bl.a. ved at tælle insektarter en gang om året. Forskningsfelterne er placeret lige ude foran biologilokalerne.

Høje-Taastrup Gymnasium består af forskellige klasser: STX, HF og ASF-SAFE. ASF-SAFE-elevernes undervisning er først og fremmest præget af forudsigelig struktur. Eleverne har ikke lektier for i det første skoleår, opgaverne skrives på skolen med skrivevejleder, og den enkelte elev har tilknyttet en mentor (en lærer), der hver uge gennemgår den nære fremtid og støtter eleven igennem gymnasieforløbet. Den klare struktur, skrive- og lektievejledningen, den strategiske stilladsering af opgaver samt mentorordningen har vi ligeledes indført i vores HF-klasser, og vi har set, at den karakteristiske HF-elev profiterer af den samme eksplicitering, struktur og støtte. Det har betydet, at skolen som et samlet hele udgøres af en tæt lærer-elev-relation og et gennemsnitligt antal elever i klasserne på omkring 25, og vi opfatter det som baggrunden for, at vi har rigtig gode trivselsmålinger, et lavt fravær og et dalende frafald (se evt. uddannelsesstatistik).

Vi samarbejder med grundskolerne, og vi tager udgangspunkt i “Fremtidens Skole”, der fokuserer på autentiske og problembaserede læringsforløb med anvendelsen af makerspaces og fablabs som omdrejningspunkt. Samarbejdet inkluderer erhvervsuddannelser, og vi ser et muligt samarbejde med erhvervsuddannelser som en måde at stimulere især HF-elevers mulige valg af en erhvervsuddannelse efter studentereksamen.

 

2. Strategi og initiativer

Vi er i gang med at skabe en teambaseret organisation, som skal stimulere hvert enkelt lærerteam til at bidrage til skolens samlede udvikling. Det betyder, at vi ikke har ét samlet projekt for HTG i 2025. Vore mange projekter skal ses som en afspejling af de enkelte lærerteams’ muligheder for at indgå i udviklingsprocessen og opnå indflydelse på skolens udvikling. Ud over projekter fra lærerteams har vi også en række projekter, som skriver sig mere direkte ind i en rekrutteringsplan.

Den røde tråd udgøres derfor af, at alle på skolen tager ansvar for at tegne dele af skolens profil. Ledelsens opgave er i denne proces at støtte og udfordre de enkelte projekter hver for sig – og i relation til skolens samlede vision.

Strategien i udviklingsplanen løber i flere spor:

 1. Naturvidenskab, teknologi, innovation, entreprenørskab og iværksætteri
 2. Kunstneriske og kreative fag, herunder især musik og dramatik
 3. Globalisering og kulturmøder, sprog og samfund
 4. Idræt og et strategisk samarbejde med idrætsforeninger
 5. Den fællesskabende skole – skolekultur
 6. Lokalt samarbejde med grundskoler, kommunal forvaltning og øvrige uddannelsesinstitutioner
 7. Sprog og læsning
 8. Udvikling af HF

Indsatsens formål

Vi ønsker at opnå en stærk naturvidenskabelig og teknologisk profil for skolen, som forankrer sig i lokalområdet. Det vil være medvirkende til, at vi får en øget søgning til skolen.

Vi har allerede en solid naturvidenskabelig profil med mange elever, der vælger naturvidenskabelige studieretninger og efterfølgende vælger lange eller mellemlange videregående uddannelser inden for STEM.

Vi har sat gang i en række projekter og initiativer, der understøtter formålet:

 • Deltagelse i naturvidenskabelig faggruppe i Danske Gymnasier.
 • Samarbejde med Zoologisk Have.
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
  • Undervisningsmaterialet afprøves i skoleåret 2022-2023.
  • Evalueres sommer 2023 med henblik på justeringer, og herefter integreres det i undervisningen i NF og i biologi.
 • Samarbejde med Naturvidenskabernes Hus: LifeScience tek-cases.
  • I samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus udvikler vi undervisningsforløb i samarbejde med LifeScience-virksomheder.
  • Forår 2022: Indledende samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og indkredsning/kontakt med virksomheder.
  • Skoleåret 2022-23: Tilrettelæggelse og afprøvning af undervisningsforløb i udvalgte klasser. Herunder virksomhedsbesøg og efteruddannelse af lærere.
  • Forår 2023: Evaluering af forløb med de indgående lærere og formidling af projektets resultater til alle lærerne med henblik på vidensdeling.
  • Skoleåret 2023-2024: Justering af projektet og genafprøvning med både erfarne og nye kolleger.
 • Vi vil fremover udbyde informatik C og teknologi C som fag.
  • Udbydes som valgfag forår 2023.
 • CT og robotteknologi.
  • Vi har igangsat et teknologiprojekt, der indebærer CT og anvendelse af robotteknologi. Det er lige nu forankret i de naturvidenskabelige fag, men projektgruppen og vores IT-udvalg arbejder på, at flere lærere og teams udvikler og gennemfører forløb med inddragelse af forskellige aspekter af teknologi. Forløbene skal skærpe vores teknologiske og innovative profil og skal samtidig også tilbydes som forløb i relation til grundskolerne. Vi har indledt et samarbejde med den lokale ungdomsklub, der ligeledes har en ambition om at blive stærk på det teknologiske område.
  • Forår 2022: Efteruddannelse af lærere og afprøvning af forløb. Erfaringsudveksling og vidensdeling til workshop på pædagogiske dage.
  • Skoleår 2022-2023: Afprøvning af forløb i to klasser. Evaluering i klasseteams og erfaringsoplæg til alle lærere med henblik på inddragelse af flere klasser i 2023-2024.
 • European Green Cities.
  • Samarbejde med det lokale miljø- og energicenter om energifællesskaber i et grønt og dannelsesmæssigt perspektiv.
 • Grønt iværksætteri.
  •  Vi har søgt og fået midler i UVM’s pulje til Grønt iværksætteri og er i allerede i gang med projektet, der involverer det lokale miljø- og energicenter samt lokale virksomheder. Vi har en gruppe elever på HTG, der er iværksættere, enten fordi deres forældre har egne virksomheder, eller fordi eleverne selv har. I forlængelse af den grønne omstilling er iværksætteri en væsentlig kompetence, og de kompetencer skal derfor tydeligere i spil på skolen som et hele.
  • Forår 2022: Indledende møder med eksterne parter. Erfaringsudveksling og vidensdeling til workshop på pædagogiske dage.
  • Skoleår 2022-2023: Afprøvning af forløb i to klasser. Evaluering i klasseteams og erfaringsoplæg til alle lærere med henblik på inddragelse af flere klasser i 2023-2024.

 

a. Kunstneriske/kreative fag

Indsatsens formål:

På Høje-Taastrup Gymnasium har vi hvert år en musical. Forestillingen udvikles i et samarbejde mellem drama-/musiklærer og eleverne i musicalgruppen. Det er både elever med og uden musik som fag, der deltager. I denne sammenhæng ser vi nogle gode samarbejdsflader med Musik-, Billed- og Dramaskolen i Høje-Taastrup Kommune. Målet er at kunne oprette musik på A-niveau.

 • Marts 2022:  Vi tilbyder en fagpakke på HF med dramatik og musik
 • August 2023: Tilbud til musik A- og B-elever om undervisning i solo-instrument.
 • Forår 2022-fremover: Tilbud om musik som valgfag til lokale grundskoler understøttet at den lokale ungdomsskole og samarbejde i udskolingsledernetværket i kommunen.
 • August 2023: Etablering af samarbejde med Musik-, Billed- og Dramaskolen i Taastrup.
 • Projektet evalueres løbende med vores to musiklærere med henblik på justering af tidsforbrug og gensidig idéudveksling.

 

b. Globalisering og kulturmøder

Indsatsens formål:

At styrke elevernes globale udsyn og tilbyde forskellige kulturmøder:

Tiltag:

 • Forår 2022: Nu og fremadrettet: Samarbejde med Global Classroom Project | Fairfax County Public Schools (fcps.edu)
 • Forår 2022: Nedsættelse af en projektgruppe, der er i gang med at kontakte gymnasier i udlandet m.h.p. en udvekslingsaftale. Vi indleder et samarbejde med Global Classroom for at få forankret det globale perspektiv mere konkret i den daglige undervisning.
 • August 2022: En klasse på studietur til Grønland med henblik på etablering af en studieretning med særligt fokus på Grønland.
 • Skoleåret 2022-23: Etablering af kontakt i USA, Israel, Japan og Canada m.h.p. udvekslingsrejser for udvalgte elever på HTG.
 • Skoleåret 22/23: Første hold af elever til Cincinatti, Ohio.

 

c. Idræt

Indsatsens formål:

Vi har et rigt idrætsliv på skolen og derfor et stort potentiale for at udvikle samarbejder med de lokale idrætsforeninger.

 • Forår 2022-: HTG og lokale idrætsklubber er gået sammen om et omfattende og strategisk samarbejde.
 • Skoleåret 2021-2022-: Vi har faciliteter, som kan anvendes af kommunen og de lokale grundskoler. Borgerskolen låner vores hal, og vi stiller hallen til rådighed for kommunens idrætsforeninger.

 

d. Den fællesskabende skole

Indsatsens formål:

At styrke en samlende skolekultur for alle elever på HTG:

Den fællesskabende skole udspringer af vores igangværende projekt ”Fællesskab og trivsel”, som vi blandt andet samarbejder med DGI og KlarLivet om. Der er tale om et øget fokus på elevernes individuelle trivsel, og især det at trives i et fællesskab og være en medskabende faktor heri. Vi har adskillige indsatser i gang inden for den enkelte klasse (klassetimer med dilemmaspørgsmål udarbejdet af elever (vores trivselsambassadører) og på tværs (socialugen)). Vi har et velfungerende skoleråd, der samarbejder med projektgruppen og skolens ledelse om perspektiver i den fællesskabende skole. Det er gunstigt for en skole som vores at have et vedvarende fokus på fællesskab og rummelighed, så vi sikrer, at alle elever inkluderes, jf. skolens tre ben: stx, HF og ASF/SAFE. En høj grad af tolerance og lyst til at indgå i nye fællesskaber er således kendetegnende for skolen som helhed.

 

e. Lokalt samarbejde

Indsatsens formål:

At sprede den gode fortælling om vores faglige projekter og spændende forløb.

HTG er en vigtig medspiller i kommunens ønske om at højne uddannelsesniveauet i kommunen, og HTG og kommunen har en gensidig forståelse for og ønske om at arbejde tættere sammen.

I det udvidede og strategiske samarbejde med grundskolerne deltager vi i udskolingsledernes netværk. Her har vi præsenteret vores strategi og plan for brobygningsaktiviteter fra februar 2022 til februar 2023, så at skolerne har mulighed for at lægge det ind i deres studieplaner. Sidst, men ikke mindst målretter vi vores indsatser i forhold til kommunens ”Fremtidens skole”, der især omhandler PBL (problembaseret læring) i innovative og kreative rammer.

 • 2020-: Campus-arbejdsgruppen. Forpligtende samarbejde mellem kommunen og lokale centrale uddannelsesaktører.
 • 2020-: Talentforløb for hhv. 8.- og 9.-klasserne på Taastrup Realskole. En skole, der tidligere sendte mange elever til HTG.
 • 2020-: Fagdage i 8. og 9. klasse på Vestegnens Privatskole. En skole, der tidligere sendte mange elever til HTG.
 • Skoleåret 2021-2022: Introduktionskurser à 2 dages varighed for samtlige grundskoler (8. klasse) (lovpligtig). Nytænkning af konceptet med fast lærerkorps. Fortsætter fremover.
 • Forår 2022: Offentligt debatarrangement, hvor især forældre til elever i 8. klasse inviteres til at diskutere Det gode Gymnasium. Debatten skal fokusere på diversitet og elevfordeling.
 • Skoleåret 2022-2023-:
  • Valgfag til afgangselever. Gennem hele skoleåret, 2-3 forskellige valgfag udbydes. Samarbejde med Høje-Taastrup Ungdomsskole.
  • Studieretningsdage. Samtlige skoler kan melde elever ind til studieretningsdage 29-30/9. HTG udbyder et antal studieretninger/temaer, og eleverne melder sig til. HTG laver klasser ud fra elevernes ønsker og laver to hele dage med tonede undervisningsforløb, som afsluttes med et fælles socialt arrangement om fredagen.

 

f. Sprog og læsning

Indsatsens formål:

Vi henvender os her især til vores nuværende elevgruppe, idet vi ønsker at stimulere og udvikle deres læse- og skrivekompetencer. Vi søger midler til dette projekt gennem Region Hovedstaden. Projektet skaleres i forhold til eventuelle tildelte midler, men sættes i søen under alle omstændigheder. Formuleres til maj.

 • 2021-2023: Uddannelse af to nye læsevejledere.
 • Forår 2022-: Projekt “læselyst” med 1g og 1HF.
 • Skoleår 2021-2022: Forsøg med co-teaching i klasse med mange sprogligt udfordrede elever. Evalueres maj 2022.
 • Forsøg med fælleslæsningsforløb i 3g skoleåret 2021-2022, evalueres maj 2022.
 • Februar 2022: Møde med Læseforeningen (vi er nu en del af Læseforeningens projektgruppe).
 • Skoleår 2022-2023: Forsøg med shared reading i udvalgte klasser.
 • Maj 2022-: Samarbejde med Læseforeningen
 • Skoleåret 2023-2024: Guidet fælleslæsningsforløb i 1-2 1g-klasser på baggrund af vores erfaringer fra forløbet i 3g 2022.
 • Efterår 2022-: Indførelse af skrivecoaching.
 • Efterår 2022-: Øget fokus på faglig læsning gennem særlige lektielæsningsmoduler.
 • Forår 2023: Samtlige projekter evalueres i de enkelte grupper/klasser med henblik på at brede dem yderligere ud i skoleåret 2023-2024.

 

g. Udvikling af HF

Indsatsens formål:

At sikre et godt læringsmiljø i HF-klasserne og at forberede integrationen mellem HF-eleverne og de kommende nye stx-elever.

Vores HF er i rivende udvikling, og vi oplever større søgning, end vi har pladser til. HF-eleverne er meget forskellige, og mange har brug for nogle meget tydelige rammer for skolehverdagen. Med Dorte Ågårds udtryk har de brug for ”en eksplicitering af den mentale skoleuniform”. Med Noemi Katznelsons ord har de brug for ”forældrekompenserende foranstaltninger”. Derfor har vores HF-projektgruppe arbejdet med en række nye initiativer for at bygge bro til den nye elevgruppe fra august 2023. Vores frafald på HF er dalende, og det skyldes den opmærksomhed, denne afdeling har haft på skolen de sidste år, men der er behov for at fokusere indsatsen yderligere:

 • August 2021: Forsøg med mentorfunktion for at styrke lærer-elev-relationen, mindske frafaldet og øge trivslen.
 • Forår 2022: Afprøvning af prøvebånd med 1. og 2. HF inkl. læringsterminsprøver. Evaluering i HF-udvalget og justering.
 • Sommer 2022: Skærpet optagelsesprocedure til HF.
 • August 2022: Nye fagpakker.
 • August 2022: Fuld implementering af mentor-funktion i HF.
 • Skoleåret 2022-2023-: Prøvebånd for både 1. og 2. HF med henblik på at forberede eleverne på eksaminerne.
 • Forår 2023: Evaluering af indsatserne i HF-udvalget og vidensdeling på pædagogisk møde med henblik på justering af tiltag og igangsættelse af nye tiltag.

 

h. Løbende evaluering

Vi foretager en løbende evaluering af skolens samlede indsatser.

 • Første del-evaluering finder sted på to pædagogiske dage i marts 2022.
 • Anden del-evaluering finder sted i august 2022.
 • Tredje del-evaluering finder sted november 2022.
 • Fjerde del-evaluering finder sted forår 2023. Her tages den samlede udviklingsplan op med henblik på justering af tiltag og igangsættelse af nye indsatser.
 • For at sikre, at intentionerne i udviklingsplanen ikke dør ud, vil vi afholde to årlige ‘fortællemøder’: et efterår og et forår. Møderne skal ikke alene tjene til almindelig vidensdeling om de forskellige projekter, men skal også inspirere til andre projekter og samarbejder, der understøtter skolens overordnede drømme og visioner.