Kvalitetssikring

På HTG ser vi evalueringer som en ressource, der har afgørende betydning for, at vi kan være en levende organisation med fokus på pædagogisk udvikling og forandring. Kun ved at inddrage elever, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere kan vi udvikle skolen i forhold til vores vision og strategi. Vores strategi ”Drømme og detaljer” beskriver vores udviklingsarbejde samt evalueringen af de enkelte og evalueringsplanen beskriver evalueringen af undervisningen, den enkelte elev og teamsamarbejdet.

HTG udarbejder hvert år et ressourceregnskab, der indgår som en naturlig del af vores årsrapport. Heri findes evalueringer af de forskellige undervisnings- og udviklingsprojekter, som skolen har gennemført i det forgangne skoleår, og årsrapporten findes her.

Organiseringen af HTG

Vi stræber efter en stærkt teambaseret organisering, hvor udvikling og strategitiltag opstår og afprøves i teamene om en klasse. Efter en løbende evaluering af tiltaget/projektet og en løbende fremlæggelse på pædagogiske møder, forankres projektet i organisationen. Hvis projektet ikke lykkes, evalueres projektet mhp enten nedlæggelse eller justeringer. Rigtig mange beslutninger er lagt ud til teams, faggrupper og projektgrupper, og det er i disse fora, at evalueringerne forestås. Hvis et projekt i teamet, faggruppen eller andre grupper skal forankres i hele organisationen, holdes et pædagogisk møde mhp, hvordan forankringen skal implementeres. MUS-samtalen, teammøder, faggruppemøder mv er alle fora, hvor indsatser drøftes og evalueres mhp forankring i andre dele af – eller hele – organisationen.

Evalueringsplan for HTG

Nedenstående fremstiller en plan for evalueringen af undervisningen (struktur og indhold), den enkelte elev og teamsamarbejdet om klasserne.

På HTG arbejder vi henimod at blive en teamorganiseret skole, hvor teamet om en klasse arbejder tæt sammen om den enkelte elev og om udviklingsprojekter, der udspringer i teamet i relation til klassens elever.

Teamsamarbejdet er i en udvikling og evalueres efter følgende plan:

To årlige kursusdage for teamene, hvor teammedlemmerne får lejlighed til at udvikle samarbejdet og dermed styrke organiseringen på skolen generelt. To årlige møder med skolens ledelse i hhv. STX og HF, hvor alt fra elevtrivsel til tilrettelæggelsen af uddannelsernes studieplaner (hf og stx) evalueres og ændres efter behov.

Teammøder

Teammødet er først og fremmest en læringsplatform, og teamet varetager naturligt evalueringen af elevernes faglige niveau og udvikling. Teamene holder møder 8-15 gange om året og følger elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling tæt.

Evaluering af undervisningen

Den enkelte underviser evaluerer regelmæssigt undervisningen sammen med eleverne og resultatet af evalueringerne drøftes med eleverne for at give eleverne medindflydelse på og medansvar for undervisningen. Udgangspunktet for evalueringen af eleverne er elevernes deltagelse i undervisningen, opgaver, projekter og prøver o.lign.

Derudover drøftes evalueringer i teamet, når det er relevant.

Her er årshjulet for evalueringen af undervisningen.

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag og projekter

Beskriver de faglige mål, arbejdsformer, anvendt læremidler og evaluering. Undervisningsbeskrivelserne sikrer et entydigt eksaminationsgrundlag. Formålet er at censor kan forberede sig på sit hverv, og at eleverne har den nødvendige information vedr. eksamen og eksamen bekendtgørelsens bestemmelser.

Evaluering af studieplaner

Vores pædagogiske udvalg evaluerer overordnet skolens studieplaner (jf ovenstående om teamsamarbejdet), som fremlægges på pædagogiske møder, gerne i skoleårets afslutning mhp. tilrettelæggelsen af de nye studieplaner. Udvalget sikrer, at alle dele af bekendtgørelsen spiller godt sammen i et fornuftigt årshjul for både elever og ansatte. Der er en tæt dialog mellem pædagogisk udvalg og de enkelte teams og faggrupper, så alle så vidt muligt kan få deres undervisningsaktiviteter til at hænge godt sammen med skolens overordnede studieplan. Den overordnede studieplan evalueres løbende i pædagogisk udvalg, og på baggrund af et evaluerende pædagogisk møde i slutningen af skoleåret, tilrettelægges den ny overordnet studieplan.

Evaluering af den enkelte elev

Den løbende evaluering af den enkelte elev baserer sig på en vurdering af elevens faglige, almene og personlige og personlige kompetencer. Evalueringen sker både ved interne prøver og tests, ved læringsterminsprøver, ved obligatoriske årsprøver og terminsprøver.

Evaluering af elevernes trivsel

Vi deltager hvert år i UPV’en og derudover har alle elever en mentor. Mentoren følger elevens trivsel. Se mere under ASF/SAFE og HF.  Målingerne fremlægges på pædagogisk møde og der drøftes, om nye tiltag skal sættes i søen. Teamet som sådan har fokus på den enkelte klasses og elevs trivsel. Vi deltager også i UngeProfil-undersøgelsen sammen med organisationen Klar Livet.

Personalemøde og pædagogiske møder

Vi afholder 5-6 årlige møder, der har karakter af både pædagogiske møder og personalemøder. Her fremlægges projekter, der er i gang, evalueringen af projektet fremlægges mhp forankring i hele organisationen.

Standpunktskarakterer

Standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglige viden, indsigt og metode i læreplanerne i forhold til det tidspunkt, karakteren gives.

Afsluttende årskarakterer

Afsluttende standpunktskarakterer udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglige viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til karaktergivningens tidspunkt.

Karakterer

Vi følger udviklingen i elevernes karakterer ved at følge skolens samlede gennemsnit og fagenes årsresultater. Fagenes resultater drøftes i faggrupperegi og faggruppen iværksætter nødvendige tiltag i samspil med skolens ledelse. Vi kan se, at vi generelt har en høj løfteevne, og det er meget positivt. Vi følger også karaktererne i de større skriftlige opgaver og har på baggrund af vores iagttagelser indført mini-sso og andre stilladserende tiltag særligt på HF.

Elevfravær

Vi kan se på vores statistik, at vores elevfravær er dalende. Det skyldes, at vi har indført, at alle elever har en mentor. Det hænger også sammen med vores høje trivselsmålinger.

Skolerådet

Skolerådet er et organ på skolen, der igangsætter initiativer, men som også involveres i evalueringer af skolens overordnede studieplaner og af tilrettelæggelsen af skoleåret. Skolerådet mødes hver 14. dag. Fx iværksætter de hver år et demo-dag.

De enkelte dele af evalueringsplanen er med til at sikre en høj grad af faglighed, en høj grad trivsel, en høj overgangsfrekvens til de videregående uddannelser og en udvikling af skolen, der sker i tæt samarbejde mellem elever, lærere, medarbejdere og ledelse. De enkelte dele af evalueringsplanen drøftes enten blandt alle skolens lærere, i faggrupperne, i teamet eller blandt hele personalet. Drøftelserne fører til projekter, der enten forsøger at løse et problem eller skabe en bestemt udvikling.

Vores udviklingsplan er blevet til som et resultat af vores evalueringsplan og de punkter, vi i særligt grad underkaster en systematisk evaluering: trivsel, karakterer, overgangsfrekvens, søgetal o.lign. Endelig er uddannelsesstatistik.dk en væsentlig kilde til skolens data, som anvendes systematisk i HF-udvalget, STX-udvalget samt ASF/SAFE-udvalget.