Alt om ASF-linjen

Høje-Taastrup Gymnasium har 10 års erfaring med at give unge med ASF en STX-uddannelse.

Indholdsfortegnelse


Om linjen

Høje-Taastrup Gymnasium var det første gymnasium, der tilbød en gymnasial uddannelse til unge med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF) i særligt tilpassede fysiske og pædagogiske rammer. Mere end 10 år senere har HTG en bred erfaring på området, hvilket danner baggrund for vores gode resultater.

Eleverne på ASF-linjen tager en gymnasial uddannelse på samme faglige vilkår som øvrige elever. Det betyder også, at deres studentereksamen er adgangsgivende til videregående uddannelse.

HTG udbyder 2 studieretninger på ASF-linjen:

 • Naturvidenskabelig: Matematik (A) – Fysik (B) – Kemi (B)
 • Samfundssproglig: Engelsk (A) – Tysk, fort. (A) – Samfundsfag (B)

Du kan læse mere om studieretningerne her.

Til top

De fysiske rammer

Skolen rummer 6 klasser for unge med ASF. Eleverne er fordelt på 3 STX-årgange med 12 elever i hver klasse.

En skoledag på HTG består normalt af 4 lektioner á 90 minutters varighed. Eleverne har et fast klasseværelse, hvor al undervisning ud over idræt, de kunstneriske fag, valgfag og de eksperimentelle fag foregår. Eleverne har deres egen arbejdsplads med opslagstavle, reol til bøger samt ringbind i forskellige farver til noter og udleverede materialer. Hver elev bliver tildelt en mentor, som bl.a. hjælper eleven med at få struktur på noterne. Eleverne får tilbudt et aflåst skab, hvor de kan opbevare eksempelvis computer.

I forlængelse af klasselokalerne tilbyder HTG et hyggerum udelukkende for eleverne fra ASF- og SAFE-klasserne. Her er der mulighed for at trække sig tilbage, få ro og slappe af i sofaerne. Desuden er der opstillet et bordtennisbord, som eleverne kan benytte sig af i frikvartererne.

Du kan se de fysiske rammer på ASF-linjen og resten af gymnasiet i denne virtuelle rundtur.

Til top

De pædagogiske rammer

Undervisningen tager udgangspunkt i struktureret pædagogik, hvor fokuspunkterne er forudsigelighed, overskuelighed, gentagelse, synliggørelse samt tydeliggørelse. Når eleven starter på HTG, bliver der hurtigt opbygget et netværk om eleven bestående af lærere, studievejleder og leder. I 1.g og 2.g afholder teamet møder en gang ugentligt. I 3.g er det hver anden uge. Her gennemgås generel trivsel for eleven samt forsømmelser, så teamet kan yde den rette støtte, og en hurtig reaktion kan sættes ind, hvis det er nødvendigt.

HTG afholder forældrekonsultation for alle tre årgange, og i 1.g udbydes også forældreaften. Vi tilbyder også netværksmøder med forældre, pårørende eller kollegiekontakt, hvis der er behov for det. Hvis forældrene ønsker det, vil der blive etableret et netværk i form af en lukket Facebook-gruppe.

Du kan læse mere om netværket og hvilke støttefunktioner, HTG tilbyder elevgruppen her.

Til top

Det sociale liv

Livet som elev på denne linje byder på studieture, ekskursioner og hytteture, som på den almene STX-linje. Alt foregår dog i et forudsigeligt miljø med rigelig information og forberedelse. Eleven vil blive støttet i at engagere sig i det sociale liv på gymnasiet. Der findes rig mulighed for frivillige aktiviteter såsom musik, skolekomedie og fester.

Til top


Oplev ASF-linjen

Den unge har mulighed for at opleve livet som gymnasieelev og Høje-Taastrup Gymnasium. Det kan ske:

 • Til orienteringsaftenen
 • I et brobygningsforløb
 • På en besøgsdag

Orienteringsaften

Denne aften i januar præsenterer gymnasiets elever og lærere jer for Høje-Taastrup Gymnasium (HTG). På aftenen får I lejlighed til at se alt, hvad gymnasiet kan byde på i en hyggelig og afslappet atmosfære. I kan stille jeres spørgsmål, få vejledning og møde de lærere, der er tilknyttet ASF-linjen. Se mere om orienteringsaften her og se programmet for sidste år.

Brobygningsforløb

Vi har 3-dages brobygningsforløb, hvor den unge prøver at gå i gymnasiet og modtager undervisning sammen med de andre brobygningsdeltagere på ASF-linjen. Undervisning er fra kl. 10.00-13.30. Se mere om brobygningsforløbene her.

Besøgsdage

Vi har også en række besøgsdage, hvor den unge kan komme ud på gymnasiet i én dag fra kl. 10-13 og blive introduceret til ASF-linjen af personale og nuværende elever. Besøgsdagene er beregnet for de elever, som ikke har mulighed for at komme i brobygning. Se mere om besøgsdagene her.

Til top


Optagelse

For at kunne blive optaget på det særligt tilrettelagte forløb for elever med ASF, skal den unge:

 • Have en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser og kunne fremvise gyldige diagnosepapirer.
 • Søge det særligt tilrettelagte forløb som sit højst prioriterede uddannelsesønske.
 • Have gennemført 9. eller 10. klasses prøve og opfylde almindelige optagelsesbetingelser herunder undervisning i 2. fremmedsprog.

Ansøgere til ASF-linjen skal søge på lige fod med andre gymnasiesøgende på www.optagelse.dk:

 • Kommer den unge direkte fra grundskolen kan I søge fra d. 1. januar og senest d. 1. marts.
 • Kommer den unge ikke direkte fra grundskolen er fristen for ansøgning d. 15. marts.

Du kan få hjælp og læse mere om optagelse på ASF-linjen her.

Til top

Venteliste

Har du et barn, som er startet et gymnasialt forløb på STX/HHX/HTX, og som kan have fordel af at skifte til vores ASF-linje, kan du kontakte pædagogisk koordinator Karin Wolfgang. Hun kan fortælle dig om procedure og krav. Gymnasiet har ikke faste ventelister, men vender tilbage, så snart der er ledig plads, som er egnet til dit barn. Du kan læse mere om venteliste og ledige pladser her.

Til top


Efter studentereksamen
ASF-linjen er på samme faglige vilkår som øvrige STX-uddannelser og derfor adgangsgivende til videregående uddannelser. HTG guider og støtter eleven med at træffe de svære valg om job og uddannelse efter gymnasiet. Vi støtter eleverne i at deltage i uddannelsesmesser, studiepraktik og åbent hus-arrangementer. Samtidig hjælper vi med at sende ansøgningen af sted til den næste uddannelse og søge SU eller SPS. Du kan læse mere her.

De videregående uddannelser har meget forskellige adgangskrav, og derfor kan det være en god idé at undersøge adgangskravene på de forskellige uddannelser. Det kan I gøre på “Adgangskortet”.

Til top


Mere information

 • Du kan læse uddybende materiale om livet som elev på ASF-linjen i vores folder: ASF-guiden: Praktiske oplysninger fra A-Z. Her beskrives bl.a. praktiske informationer og andre forhold, der er særligt gældende for elever på ASF-linjen.
 • Du kan også læse vores korte introduktionsfolder med elevudtalelser her.
 • Hvis du vil læse uddybende materiale om undervisning af unge med autisme, hvor blandt andet pædagogiske metoder samt temaer som skriftlighed og vejledning vil blive berørt, kan du læse mere her.

Du kan også se videoen herunder, hvor Lukas fortæller om at være elev på ASF-linjen: